saving money saving plan saving for retirement เทคนิคออมเงิน ออมเงินวัยเกษียณ

  • View Full Post

    เทคนิคออมเงินเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณ

      เคยเช็กตัวเองกันไหมคะว่า ทำงานมานานพอสมควรแล้ว มีเงินออมสำหรับการเกษียณกันบ้างหรือยัง? ถ้ายังบอกเลยว่าต้องคิดวางแผนได้แล้ว เพราะเงินออมสำหรับวัยเกษียณนั้นยิ่งออมเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี เนื่องจากมีระยะเวลาในการออมนาน ทำให้ไม่ต้องออมเป็นจำนวนมากให้ต้องรู้สึกกดดันจนเกินไป

    0